การประชุมพบที่ปรึกษา TU-EdPEx200 Grooming ประจาปี 2565 (ครั้งที่ 9)

     วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันภาษา เข้าร่วมประชุมในโครงการพบที่ปรึกษา TU - EdPEx200 Grooming ใน ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ในการประชุมครั้งที่ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี ศิริไกร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับคาปรึกษา ในหมวด 2 กลยุทธ์ (Strategy) และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ (Operations) และนาคาแนะนาที่ได้รับจากวิทยากรที่ปรึกษาไปปรับใช้และวางแผนการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ EdPEx ระดับ 200 ต่อไป