สถาบันภาษาจัด Facebook Live

สถาบันภาษา Live แนะนาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ผ่าน Facebook


     วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 19.00 น. แนะนาหลักสูตรปริญญาโท โดย อาจารย์ ดร. นันทิกานต์ สิมะแสงยาภรณ์ ผู้อานวยการโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และ อาจารย์ ดร.สิชล คูวุฒยากร ผู้อานวยการโครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

 

 

     วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 19.00 น. แนะนาหลักสูตรปริญญาเอก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติธัช สุนทรวิภาต ผู้อานวยการโครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล