News and Announcement

สถาบันภาษา ศูนย์ลาปาง

     

     วันที่ 7 - 8 และ 16 มีนาคม 2565 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์ สิทธิรักษ์ ได้จัดโครงการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนประถมศึกษา "English is fun (Live)” โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนในเขตอาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง จานวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านปันง้าว โรงเรียนวอแก้ววิทยา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร และโรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 130 คน ทั้งออนไซต์และออนไลน์ และมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 124 คน
On March 7th-8th, and March 16th, 2022,

     นักศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินการโครงการนี้มากกว่าร้อยละ 80 เริ่มตั้งแต่การวางแผนดาเนินงาน แบ่งงาน และทดลองการทากิจกรรมก่อนไปสอนภาษาอังกฤษแก่เด็กนักเรียน ทั้งหมดนี้ดาเนินการแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ผู้สอนและนักศึกษาอาสาสมัครลงพื้นที่จานวน 15 คน มีหน้าที่เพียงประสานงาน ระหว่างนักศึกษาที่จัดกิจกรรมออนไลน์กับนักเรียนที่ทากิจกรรมทั้งแบบออนไซต์ และ ออนไลน์ ตามแต่สถานการณ์จะอานวย กิจกรรมนี้จึงฝึกให้นักศึกษาได้คิดสร้างสรรค์ ทางานร่วมกันและฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์จริง

 

โรงเรียนบ้านปันง้าว 8 มีนาคม 2565 (online/ onsite)

     

 

โรงเรียนวอแก้ววิทยา 8 มีนาคม 2565 (online/ onsite)

     

 

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 9 มีนาคม 2565 (online only)