News and Announcement

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าศึกษาดูงานออนไลน์ LEARN Journal

 

     วันที่ 29 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นาโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรณาธิการวารสารวิพิธพัฒนศิลป์ บรรณาธิการวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ และคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมงานวารสาร LEARN ของสถาบันภาษา ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ทั้งนี้ อาจารย์ ดร มณฑล กนกเพิ่มพูน รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย และ รองศาสตราจารย์ ดร ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ บรรณาธิการวารสาร LEARN ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลการจัดทาวารสารเพื่อมุ่งเข้าสู่ฐานข้อมูลของไทยและนานาชาติต่อไป