คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์ท่าพระจันทร์)

หลักสูตรเตรียมสอบ (Test-Preparation Courses)

ตารางคอร์สอบรม Download

ใบสมัคร Download

 

หลักสูตรการเตรียมตัวสอบ Computer-based tests (60 ชั่วโมง) (NEW)

วันเสาร์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 4,600 บาท

การเตรียมตัวสอบ Computer-based tests ศึกษาและฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการอ่าน การฟัง และการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำแบบทดสอบ TOEFL, IELTS, CU-TEP และ TU-GET (Computer-based test), SAT, GMAT, SMART เพื่อไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มพูนความสามารถในการอ่าน ตลอดจนพัฒนาคำศัพท์ โดยเน้นการอ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นหลักของเรื่อง ความมุ่งหมายและทัศนคติของผู้เขียนตลอดจนความสามารถหาข้อสรุปจากเหตุผลที่ระบุไว้หรือกล่าวโดยนัย ศึกษากลวิธีต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการฟังบทสนทนาและบทบรรยายโดยเน้นความเข้าใจและการจับประเด็นของเรื่องที่ได้ฟัง ฝึกทักษะการพูดโดยเน้นการอธิบาย การบรรยาย และการแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบคำถามทั้ง Independent tasks และ Integrated tasks

 

หลักสูตรทักษะการอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ (30 ชั่วโมง) (NEW)

(Reading for Standardized Tests)

วันเสาร์เช้า  เวลา 09.00 – 12.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 2,900 บาท

ทักษะการอ่านเพื่อเตรียมสอบ ศึกษากลวิธีที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการอ่าน โดยเน้นการอ่านเพื่อให้เข้าใจประเด็นสำคัญ รายละเอียดและทัศนคติของผู้เขียน สามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ตลอดจนสามารถสรุปจากเหตุผลที่ระบุไว้หรือกล่าวโดยนัย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบข้อสอบต่างๆ เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP และ TU-GET, SAT, GMAT, SMART เป็นต้น

 

หลักสูตรทักษะการเรียนรู้คำศัพท์เพื่อเตรียมตัวสอบ (30 ชั่วโมง) (NEW)

(Vocabulary for Standardized Tests)

วันเสาร์บ่าย  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 2,900 บาท

ทักษะการเรียนรู้คำศัพท์เพื่อเตรียมตัวสอบ ศึกษาวิธีการต่างๆ ที่ช่วยในการพัฒนาคำศัพท์ โดยเน้นการเดาความหมายของคำและหน่วยความหมายที่เล็กกว่าคำ (root, affixes) เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบข้อสอบต่างๆ เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP และ TU-GET, SAT, GMAT, SMART เป็นต้น

 

หลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TU-GET (60 ชั่วโมง)

วันเสาร์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 4,600 บาท

การเตรียมตัวสอบ TU-GET ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อตาม แนวการสอบ TU-GET โดยศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ที่จาเป็นต่อการเข้าใจรูปประโยคทั่วไป โดยศึกษาวิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยในการพัฒนาคาศัพท์ โดยเน้นการเดาความหมายของคำ และหน่วยความหมายที่เล็กกว่าคำ (root, affixes) ศึกษากลวิธีที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการอ่าน เน้นการอ่านเพื่อให้เข้าใจประเด็นสาคัญ รายละเอียดและทัศนคติของผู้เขียน สามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นตลอดจนสามารถ สรุปจากเหตุผลที่ระบุไว้หรือกล่าวโดยนัย

 

หลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TOEFL (60 ชั่วโมง)

วันเสาร์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 4,600 บาท

การเตรียมตัวสอบ TOEFL ศึกษาและฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการอ่าน การฟัง และการพูดอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำแบบทดสอบ TOEFL เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพิ่มพูนความสามารถในอ่านตลอดจนพัฒนาคำศัพท์ โดยเน้น การอ่าน และตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นหลักของเรื่อง ความมุ่งหมาย และทัศนคติของผู้เขียน ตลอดจนสามารถหาข้อสรุปจากเหตุผลที่ระบุไว้ หรือกล่าวโดยนัย ศึกษากลวิธีต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการฟังบทสนทนาและบรรยายโดยเน้นความเข้าใจและจับประเด็นของเรื่องที่ได้ฟัง ฝึกทักษะการพูดโดยเน้นการอธิบาย การบรรยาย และการแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบคาถามทั้ง Independent tasks และ Integrated tasks

 

หลักสูตรการเตรียมตัวสอบ IELTS (60 ชั่วโมง)

วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 4,600 บาท

การเตรียมตัวสอบ IELTS ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทาแบบทดสอบ IELTS เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เนื้อหาประกอบด้วยการฝึกทักษะภาษาที่สาคัญ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมทั้งการศึกษาคำศัพท์ และระบบไวยากรณ์ที่สาคัญที่จำเป็นต่อการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ อย่างถูกต้องผ่านภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฟังบทสนทนาและการบรรยาย การพูดในสถานการณ์ทั่ว ๆ ไป การแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความและการเขียนเพื่อบรรยายหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนกลวิธีต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างความ คุ้นเคยในการทาแบบทดสอบสาหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศและผู้ที่ต้องการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้มีพื้นฐานที่ดีขึ้น

 

หลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TOEIC (60 ชั่วโมง)

วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 4,600 บาท

การเตรียมตัวสอบ TOEIC ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษแนว TOEIC อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ เข้าทางานในองค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการสอบเลื่อนระดับภายในองค์กร เนื้อหาประกอบด้วยการฝึกทักษะทางภาษาที่สาคัญต่อการสื่อสาร โดยเน้นการใช้อย่างถูกต้องและเชี่ยวชาญในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การฟังเพื่อความเข้าใจทั้งรูปบทสนทนาและการบรรยาย การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจศัพท์ การฝึกพูดและเขียน โดยเน้นหลักไวยากรณ์และสำนวนภาษาที่ถูกต้อง ผู้เรียนจะได้รับการฝึกทักษะและกลวิธีเพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมสอบ และมีโอกาสได้ศึกษาทบทวนความรู้ทางไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร การใช้คำศัพท์ที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

หลักสูตรการเขียนเพื่อเตรียมตัวสอบ (30 ชั่วโมง)

(Writing for Standardized Tests)

วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 12.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 2,900 บาท

การเขียนเพื่อเตรียมตัวสอบ ศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบ Writing ในข้อสอบต่าง ๆ เช่น TOEFL, SAT, IELTS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการฝึกเขียนตั้งแต่ระดับประโยคไปจนถึงระดับย่อหน้า และเรียงความในหัวข้อต่าง ๆ นอกจากนั้น ผู้เรียนจะมีโอกาสฟื้นฟูความรู้ทางไวยากรณ์ที่ต้องใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงอีกด้วย

 

หลักสูตรไวยากรณ์เพื่อเตรียมสอบ (30 ชั่วโมง)

(Structure for Standardized Tests)

วันเสาร์  เวลา 09.00 – 12.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 2,900 บาท

ไวยากรณ์เพื่อเตรียมสอบ ศึกษาและฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ทำแบบทดสอบทางภาษาอังกฤษ โดยศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างทางไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าใจรูปประโยค เหมาะสำหรับผู้ที่กำลัง เตรียมตัวสอบของสถาบันต่าง ๆ เช่น TOEFL, IELTS, TU-GET, CU-TEP, SAT, GMAT, SMART เป็นต้น นอกจากนี้ ที่เคยเรียนหลักสูตร ทักษะการใช้ไวยากรณ์ 2 มาแล้วนั้น สามารถเรียนหลักสูตรนี้เพิ่มเติมทักษะในการใช้ไวยากรณ์ต่อไป

 

หลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TU-GET  เร่งรัด (9 ชั่วโมง)

วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี  เวลา 18.00 – 21.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 1,200 บาท

 

ตารางคอร์สอบรม Download

ใบสมัคร Download