คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์ท่าพระจันทร์)

หลักสูตรทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Strategic Reading)

หลักสูตรการอ่านระดับต้น (30 ชั่วโมง)

(Strategic Reading 1)

วันอาทิตย์บ่าย  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 2,900 บาท

การอ่านระดับต้น ศึกษากลวิธีการอ่านเพื่อให้สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการอ่านจับประเด็นสาคัญ การวิเคราะห์ลำดับความคิดของผู้เขียนและการตีความในรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน

 

หลักสูตรการอ่านระดับสูง (30 ชั่วโมง)

(Strategic Reading 2)

วันอาทิตย์บ่าย  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 2,900 บาท

การอ่านระดับสูง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์บทความ หรือเนื้อหาที่ซับซ้อนในระดับสูงกว่าการอ่าน ระดับย่อหน้าทั่วไป