คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์ท่าพระจันทร์)

หลักสูตรการแปลเบื้องต้น (Introduction to Translation)

หลักสูตรการแปลเบื้องต้น (30 ชั่วโมง)

(Introduction to Translation)

วันอาทิตย์เช้า  เวลา 09.00 – 12.00 น.

     การแปลเบื้องต้น ศึกษาหลักและวิธีการแปล ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการแปลประเภทของการแปล การปรับบทแปล ฝึกฝนการแปลงานเขียนประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เช่น งานเขียนประเภทแสดงความรู้สึกอารมณ์ของผู้เขียน และงานเขียนประเภทโน้มน้าวให้เห็นคล้อยตาม ศึกษาวิเคราะห์และวิจารณ์งานแปลและปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานแปล