คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์ท่าพระจันทร์)

หลักสูตรการเขียน (Writing)

หลักสูตรการเขียนระดับย่อหน้า (30 ชั่วโมง)

(Paragraph Writing)

วันอาทิตย์เช้า  เวลา 09.00 – 12.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 2,900 บาท

การเขียนระดับย่อหน้า ศึกษาวิธีการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ฝึกฝนการเขียนโดยเน้นองค์ประกอบการเขียน ระดับย่อหน้าประเภทต่าง ๆ เช่น การเล่าเรื่อง การบรรยาย การแสดงเหตุผลและการเปรียบเทียบ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการเขียนเรียงความต่อไป

 

หลักสูตรการเขียนเรียงความ (30 ชั่วโมง)

(Essay Writing)

วันอาทิตย์บ่าย  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 2,900 บาท

การเขียนเรียงความ ศึกษาวิธีการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนาทักษะการเขียนระดับย่อหน้า มาฝึกเขียนในระดับการเขียนเรียงความ เพื่อนำไปใช้ในการเขียนระดับสูงต่อไป เช่น การศึกษาหรือการทำงาน