คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์ท่าพระจันทร์)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Work)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 1 (60 ชั่วโมง)

(English for Work 1)

วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 4,900 บาท

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 1 ฝึกการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในลักษณะต่าง ๆ ในระดับเบื้องต้น ฝึกทักษะการฟังและการพูดเกี่ยวกับการทำงานในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ การจัดเตรียมการเดินทาง การเตรียมการประชุม และการติดต่อสื่อสารในที่ทำงาน

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 2 (30 ชั่วโมง)

(English for Work 2)

วันอาทิตย์บ่าย  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 3,300 บาท

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 2 ฝึกการการฟังการพูด การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงานในระดับที่สูงขึ้น เพื่อสร้าง ความมั่นใจในการเจรจา การโต้ตอบภาษาอังกฤษ การเขียนอีเมล์ และการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (30 ชั่วโมง)

(Report and Proposal Writing for Careers)

วันอาทิตย์เช้า  เวลา 09.00 – 12.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 3,500 บาท

การเขียนรายงานภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ฝึกการเขียนรายงานทางธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ เช่น Information reports, Analytical reports, Business plans ศึกษาหลักการในการรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ฟื้นฟูโครงสร้างประโยค และสำนวนภาษาอังกฤษที่จำเป็น

ต้องใช้ในการเขียนรายงานแบบต่าง ๆ

 

หลักสูตรการแปลเบื้องต้น (30 ชั่วโมง)

(Introduction to Translation)

วันอาทิตย์เช้า  เวลา 09.00 – 12.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 3,500 บาท

การแปลเบื้องต้น ศึกษาหลักและวิธีการแปล ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการแปลประเภทของการแปล การปรับบทแปล ฝึกฝนการแปลงานเขียนประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เช่น งานเขียนประเภทแสดงความรู้สึกอารมณ์ของผู้เขียน และงานเขียนประเภทโน้มน้าวให้เห็นคล้อยตาม ศึกษาวิเคราะห์และวิจารณ์งานแปลและปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานแปล

 

หลักสูตรการนำเสนองานระดับมืออาชีพ (30 ชั่วโมง)

(Professional Oral Presentation)

วันอาทิตย์บ่าย  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 2,900 บาท

การนำเสนองานระดับมืออาชีพ พัฒนาทักษะการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนองานทางธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การนำเสนองานนั้นมีความชัดเจน พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะทางไวยากรณ์ คำศัพท์ และสำนวนเพื่อการนาเสนอภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน

 

หลักสูตรทักษะการเจรจาต่อรอง (30 ชั่วโมง)

(Negotiation Skill)

วันอาทิตย์บ่าย  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 2,900 บาท

ทักษะการเจรจาต่อรอง ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคการใช้ภาษาเพื่อการเจรจา และการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการใช้ภาษา อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง เพื่อเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง จุดมุ่งหมายที่สาคัญ คือช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเจรจา สามารถวิเคราะห์และคิดอย่างมีระบบ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างข้อความที่มีความหมายที่ถูกต้อง โดยใช้คำศัพท์และสำนวนสาหรับการสื่อสาร ระดับมืออาชีพ หลักสูตรนี้ยังศึกษาวัฒนธรรมการสื่อสาร ซึ่งช่วยให้เข้าใจข้อแตกต่างในการใช้ภาษาของแต่ละวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น