คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์ท่าพระจันทร์)

หลักสูตรทักษะการใช้ไวยากรณ์ (Grammar for Better English)

หลักสูตรทักษะการใช้ไวยากรณ์ 1, 2 (30 ชั่วโมง)

(Grammar for Better English)

วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น. (ไวยากรณ์ 1)

วันเสาร์เช้า   เวลา 09.00 – 12.00 น. (ไวยากรณ์ 1) 

วันพุธ         เวลา 18.00 – 21.00 น. (ไวยากรณ์ 2)

วันเสาร์บ่าย  เวลา 13.00 – 16.00 น. (ไวยากรณ์ 2)

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 2,900 บาท

ทักษะการใช้ไวยากรณ์ ศึกษากฎไวยากรณ์พื้นฐานที่จำเป็นต่อการอ่านและการเขียนระดับประโยค ปูพื้นความรู้หรือทบทวนความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อใช้เรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง

 

หลักสูตรไวยากรณ์เพื่อการเขียน (ไวยากรณ์ 3)  (30 ชั่วโมง)

(Grammar for Writing)

วันเสาร์บ่าย  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 2,900 บาท

ไวยากรณ์เพื่อการเขียน ฝึกฝนการเขียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในระดับย่อหน้า โดยอาศัยความรู้ทางไวยากรณ์ทั้งระดับต้นและระดับสูง เพื่อให้งานเขียนมีความถูกต้องและสามารถสื่อสารได้ความหมายที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนย่อหน้าและเรียงความ