คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์ท่าพระจันทร์)

หลักสูตรทักษะการฟัง-การพูด (Listening – Speaking)

หลักสูตรการฟัง-การพูด ระดับ 1, 2, 3 (30 ชั่วโมง)

(Listening –Speaking / ระดับ 1, 2, 3)

วันจันทร์, พุธ  เวลา 18.00 – 20.30 น.

วันอาทิตย์   เวลา 09.00 – 12.00 น. / เวลา 13.00 – 16.00 น.

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร 2,900 บาท

การฟัง-การพูด ศึกษารูปแบบประโยคของภาษาพูด ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกการฟัง และการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนำตนเอง การสนทนาทางโทรศัพท์ การร้องขอ การให้คำแนะนำ และการรับรองชาวต่างชาติ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาพูดที่ได้มาตรฐาน และมีสำเนียงที่ชัดเจน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีการจัดระดับ ของผู้เข้าอบรมโดยมีการสอบฟังและสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ