ข้อมูลการสมัคร (ศูนย์รังสิต)

โครงการอบรมฯ 30 และ 60 ชั่วโมง

 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป

 รอบที่  4/2565

 

หลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง 

รอบวันเสาร์ อบรมตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 24 กันยายน 2565

   Courses

วัน

เวลา

เรียนในห้องเรียน

เรียนออนไลน์


Listening & Speaking for Starters
(ทักษะการฟัง – การพูดในชีวิตประจำวัน)

 

วันเสาร์ 9.00 – 12.00 น 30 ชั่วโมง / 3,200 บาท 30 ชั่วโมง / 2,600 บาท


Fundamental English Grammar
(ทักษะการใช้ไวยากรณ์)

 

วันเสาร์ 9.00 – 12.00 น 30 ชั่วโมง / 3,200 บาท 30 ชั่วโมง / 2,600 บาท


Writing for Academic Success
(ทักษะการเขียนเชิงวิชาการ)

 

วันเสาร์ 13.00 – 16.00 น 30 ชั่วโมง / 3,200 บาท 30 ชั่วโมง / 2,600 บาท


Effective Presentation
(การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ)

 

วันเสาร์ 13.00 – 16.00 น 30 ชั่วโมง / 3,200 บาท 30 ชั่วโมง / 2,600 บาท


Email Writing
(การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอีเมล)

 

วันเสาร์ 13.00 – 16.00 น 30 ชั่วโมง / 3,200 บาท 30 ชั่วโมง / 2,600 บาท

Oral Business Communication
(ทักษะการสื่อสารเชิงธุรกิจ)

 
วันเสาร์ 13.00 – 16.00 น 30 ชั่วโมง / 3,200 บาท 30 ชั่วโมง / 2,600 บาท

 

 

หลักสูตรเตรียมสอบ 60 ชั่วโมง

รอบวันอาทิตย์ อบรมตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2565

   Courses

วัน

เวลา

เรียนในห้องเรียน

เรียนออนไลน์


IELTS Test Preparation
 

วันอาทิตย์ 9.00 – 16.00 น 60 ชั่วโมง / 5,300 บาท 60 ชั่วโมง / 4,200 บาท


New TOEIC Test Preparation
 

วันอาทิตย์ 9.00 – 16.00 น 60 ชั่วโมง /5,300 บาท 60 ชั่วโมง / 4,200 บาท

 

 

 รายละเอียดแต่ละหลักสูตร คลิก

 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 6 กรกฎาคม 2565

 สมัครอบรมได้ที่ https://apply.litu.tu.ac.th/login  

****สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนได้ทุกกรณี****

   
วิธีการสมัครอบรม

1. สมัครสมาชิก (sign up)

2. เข้าสู่ระบบ (Sign in)

3. คลิกเลือกเมนู “สมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษ” และเลือก "โครงการอบรมทั่วไปรังสิต (Rangsit)"

4. เลือกวิธีการชำระเงิน

5. การสมัครอบรมของท่านจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากท่านทำการชำระเงิน


การใช้สิทธิเรียนฟรีและโปรโมชั่น **รณีใช้สิทธิ์เรียนฟรีและโปรโมชั่น กรุณาสมัครอบรมที่ห้องธุรการสถาบันภาษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

การเข้าอบรม

  • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้หรือหากหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้ไม่สามารถเปิดอบรมได้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกลงในใบสมัคร 
  • หากไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป หมายถึง หลักสูตรที่ท่านสมัครไว้สามารถเปิดอบรมได้
  • เจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ Google classroom ให้ผู้เรียนทางอีเมลที่ใช้สมัครอบรม ก่อนเปิดเรียน 1-3 วัน 
  • อาจารย์ผู้สอนจะ Upload เอกสารและลิงค์ที่ใช้ในการเรียน ใน Google Classroom ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้วยตนเอง

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม

  • สถาบันภาษาจะออกวุฒิบัตรเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะทั่วไปและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานเท่านั้น (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 70 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
  • สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนได้ **
  • สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์การ เปิด/ปิด การอบรม ในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบก่อนการเปิดอบรม 2-3 วัน ทางโทรศัพท์
  • การคืนเงินเนื่องจากมีผู้สมัครอบรมน้อยกว่า 15 คน จะทำการคืนเงินหลังจากปิดรับสมัคร  2 สัปดาห์

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร.  081-689-6390
Email : training.rs@litu.tu.ac.th


ติดตามข้อมูลการเปิดรับสมัครและอัพเดทข้อมูลต่างๆ ได้ทาง
https://www.facebook.com/litu.thammasat/