เจ้าหน้าที่สถาบัน

Ms. Chatchinee Wongkarim

 

Administrative Officer for Public Service and Training Programs
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอบรมบุคคลทั่วไป

 

Ms. Chantana Sarnthiraj

 

Assistant Officer for Public Service and Training Programs
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการอบรมบุคคลทั่วไป

 

Mrs. Jarin Yoocharoen

 

Acting Head for Public Services
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม

Ms. Napat Nemee

 

General Service Staff
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Ms. Pensiri Thongrojanapat

 

Supply Analyst
นักวิชาการพัสดุ

 

Ms. Soontaree Charoenwattanaporn

 

General Service Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Mr. Surapat Bannapongsatorn

 

General Service Staff
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป