TU-GET

TU-GET (CBT)

ประกาศเลื่อนการสอบ TU-GET (CBT) ครั้งที่ 2/2563

รายละเอียด >> คลิก <<

 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GETComputer-based Test (CBT)
(Thammasat University General English Test)  

1. วัตถุประสงค์

     ข้อสอบTU-GET (CBT)เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ซึ่งผู้สมัครจะท าข้อสอบจากคอมพิวเตอร์หมาะส าหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ที่ต้องการจะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง

2.  ลักษณะข้อสอบ TU-GET (CBT) ประกอบด้วย 

     2.1 Reading   จำนวน  40 ข้อ     30 คะแนน 

     2.2 Listening จำนวน  40 ข้อ     30 คะแนน 

     2.3 Speaking จำนวน    1 ข้อ     30 คะแนน 

     2.4 Writing จำนวน      1 ข้อ     30 คะแนน 

                                   รวม   120 คะแนน

3. ผลสอบ TU-GET (CBT) สามารถเทียบเคียงกับคะแนนสอบ TOEFL (iBT) โดยคะแนนสอบของ TU-GET (CBT) และคะแนน TOEFL (เทียบเท่า) จะระบุในใบรายงานผลสอบ 

4. การจัดสอบ    สำหรับปี  2563   มี  11 ครั้งคือ

ครั้งที่ รับสมัคร / ชำระเงิน  วันสอบ เวลาสอบ 2 รอบ / วัน วิธีสมัคร
 2/2020  16 - 29  กุมภาพันธ์        2563   12   กรกฎาคม         2563   13.00-16.00

สมัครทาง Online

และชำระเงิน

ผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคารกสิกรไทย

 

 3/2020  16 - 31   มีนาคม           2563  12   กรกฎาคม         2563   13.00-16.00
 4/2020  16 - 30  เมษายน          2563  12   กรกฎาคม         2563   09.00–12.00
 5/2020  16 - 31   พฤษภาคม       2563  19   กรกฎาคม         2563   09.00–12.00
 6/2020  16 - 30  มิถุนายน         2563  ยกเลิกการสอบ ยกเลิกการสอบ
 7/2020  16 - 31   กรกฎาคม       2563   23  สิงหาคม           2563   09.00–12.00/13.00-16.00
 8/2020  16 - 31   สิงหาคม         2563  20  กันยายน           2563  09.00–12.00/13.00-16.00
 9/2020  16 - 31   ตุลาคม          2563  22  พฤศจิกายน       2563   09.00–12.00/13.00-16.00
 10/2020  16 - 30  พฤศจิกายน     2563   20  ธันวาคม           2563   09.00–12.00/13.00-16.00
 11/2020  16 - 31   ธันวาคม         2563   24  มกราคม           2564   09.00–12.00/13.00-16.00

สถานที่สอบ  ณ 1. อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

                  2. ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรัยนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

                  3. สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ห้องบริการคอมพิวเตอร์  109) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สำหรับบุคคลทั่วไป 

 • สมัครสอบ Online ที่ : http://litu.tu.ac.th/cbt
 • สมัครสอบวันที่ 16-30 หรือ 31 ของทุกเดือน ค่าสมัครสอบ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
 • สมัครสอบวันที่ 1 เป็นต้นไป ถึงวันที่ก่อนสอบ ค่าสมัครสอบ 1,500.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) สมัครสอบที่ห้อง TU-GET ชั้น 1 อาคารสถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์
  (เพื่อสำรองที่นั่งสอบ)
 • สมัครวันที่สอบ ค่าสมัครสอบ 1,500.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) สมัครสอบที่ห้อง กองอำนวยการสอบ อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 4
  มธ. ศูนย์รังสิต
 • พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
 • ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ)
 • ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 15 วัน (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 30 วัน)

สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ปริญญาตรี

 • นักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป สามารถใช้สิทธิ์สอบขณะเรียน ปี 1-ปี 2 ได้ 1 ครั้ง และขณะเรียน ปี 3–ปี 4 ได้ 1 ครั้งวม 4 ปี สอบได้ 2 ครั้ง (นักศึกษาสมัครแล้วไม่เข้าสอบถือว่าใช้สิทธิแล้ว) 
 • สมัครสอบ Online ที่ : http://litu.tu.ac.th/cbt
 • ช่องรหัสประจำตัวประชาชน/passport  ให้พิมพ์ หมายเลขประจำตัวนักศึกษา 
 • พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
 • นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ)
 • นักศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษาเข้าสอบ ถ้าไม่แต่งเครื่องแบบนักศึกษาจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด (ห้ามสวมกางเกงยีนส์มาเข้าห้องสอบ)
 • นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ 15 วัน สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 30 วัน)  

หมายเหตุ   *นักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้*

                           *  สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  * 

                   วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30-18.30 น.  วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

                                โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755 โทรสาร 0-2623-5138  E-mail: tuget@litu.tu.ac.th

โอนเงินและสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วง หรือคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 

Vdo แนะนำการใช้งานระบบ CBT เบื้องต้น