TU-GET

TU-GET (PBT)

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโควิด-19 ในการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET Paper-based Test (PBT)

รายละเอียด >> คลิก <<

 

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET Paper-based Test (PBT)

(Thammasat University General English Test) 

1. วัตถุประสงค์

     ข้อสอบ TU-GET Paper-based  (PBT)  เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หรือผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง

2. ลักษณะข้อสอบ TU-GET Paper-based  (PBT) เป็นข้อสอบมาตรฐานแบบเลือกตอบ และมีส่วนประกอบดังนี้

     1. Structure     25 ข้อ    (250 คะแนน)

     2. Vocabulary  25 ข้อ    (250 คะแนน)

     3. Reading     50 ข้อ    (500 คะแนน)

             รวม    100 ข้อ   (1,000 คะแนน)

3. การจัดสอบสำหรับปี  2563   มี  12 ครั้ง คือ

ครั้งที่ รับสมัคร / ชำระเงิน  วันสอบ เวลาสอบ   วิธีสมัคร
 3/2020  1 - 15   มีนาคม           2563  14  มิถุนายน          2563  09.00 – 12.00 น.  

สมัครทาง Online

และชำระเงิน

ผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคารกสิกรไทย

 

 4/2020  1 - 15   เมษายน          2563 ยกเลิกการสอบ ยกเลิกการสอบ  
 5/2020  1 - 15   พฤษภาคม       2563  14  มิถุนายน          2563  09.00 – 12.00 น.  
 6/2020  1 - 15   มิถุนายน         2563  ยกเลิกการสอบ  ยกเลิกการสอบ  
 7/2020  1 - 15   กรกฎาคม       2563   26  กรกฎาคม        2563   09.00 – 12.00 น.  
 8/2020  1 - 15   สิงหาคม         2563  30  สิงหาคม          2563  09.00 – 12.00 น.  
 9/2020  1 - 15   กันยายน         2563   27  กันยายน          2563   09.00 – 12.00 น.  
 10/2020  1 - 15   ตุลาคม          2563  25  ตุลาคม           2563   09.00 – 12.00 น.  
 11/2020  1 - 15   พฤศจิกายน     2563   29  พฤศจิกายน      2563   09.00 – 12.00 น.  
 12/2020  1 -  15  ธันวาคม         2563   27  ธันวาคม          2563   09.00 – 12.00 น.  

สถานที่สอบ  ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

สำหรับบุคคลทั่วไป 

 • สมัครสอบ Online ที่ : http://203.131.210.181/pbt
 • สมัครสอบวันที่ 1-15 ของเดือน ค่าสมัครสอบ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
 • สมัครสอบวันที่ 16 ของเดือนถึงวันที่สอบ ค่าสมัครสอบ 700.-บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) จ่ายค่าสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ห้อง TU-GET ชั้น 1 อาคารสถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์
 • สมัครวันที่สอบ ค่าสมัครสอบ 700.-บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) สมัครสอบที่ ห้องกองอ านวยการสอบ SC 1046 อาคาร SC ชั้น 1 มธ. ศูนย์รังสิต
 • พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
 • ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ)
 • นำบัตรประชาชน/พาสปอร์ต ไปแสดงตนในวันสอบ และน าดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ
 • ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์) 

สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ปริญญาตรี

 • นักศึกษารหัส 54-60 สามารถใช้สิทธิ์สอบ โดยชำระค่าสมัครสอบ 40.-บาท ปีละ 1 ครั้ง เฉพาะครั้งที่ 5 เดือน พฤษภาคม หรือ ครั้งที่ 10 เดือน ตุลาคม
 • สมัครสอบ Online ที่ : http://203.131.210.181/pbt
 • ในช่องรหัสประจำตัวประชาชน/passport – ให้พิมพ์ หมายเลขประจำตัวนักศึกษา
 • พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
 • นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ)
 • นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ
 • นักศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษาเข้าสอบ ถ้าไม่แต่งเครื่องแบบนักศึกษาจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด (ห้ามสวมกางเกงยีนส์มาเข้าห้องสอบ)
 • นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ 1 สัปดาห์ สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)  

หมายเหตุ  นักศึกษา SIIT  และนักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา  ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้*

                      *  สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  * 

              วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30-18.30 น.  วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

                            โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755 โทรสาร 0-2623-5138  E-mail: tuget@litu.tu.ac.th

โอนเงินและสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วง หรือคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น