คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์รังสิต)

หลักสูตรการแปลเบื้องต้น (Introduction to Translation)

รอบวันอังคาร,พุธ,พฤหัสบดี อบรมเวลา 18.00-20.30 น.

รอบวันอาทิตย์ อบรมเวลา 9.00-12.00 น.

     ศึกษาหลักและวิธีการแปล ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการแปลประเภทของการแปล การปรับบทแปล ฝึกฝนการแปลงานเขียนประเภทต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เช่นงานเขียนประเภทแสดงความรู้สึกอารมณ์ของผู้เขียน และงานเขียนประเภทโน้มน้าวให้เห็นคล้อยตาม ศึกษาวิเคราะห์และวิจารณ์งานแปลและปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานแปล