คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์รังสิต)

หลักสูตรการเขียน (Writing)

อบรม 30 ชั่วโมง

รอบวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี อบรมเวลา 18.00-20.30 น.

รอบวันอาทิตย์   Paragraph Writing อบรมเวลา 9.00-12.00 น.

                  Essay Writing อบรมเวลา 13.00-16.00 น.

การเขียนระดับย่อหน้า (Paragraph Writing)

     ศึกษาวิธีการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ฝึกฝนการเขียนโดยเน้นองค์ประกอบการเขียนระดับย่อหน้าประเภทต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง การบรรยาย การแสดงเหตุผล และการเปรียบเทียบ เพื่อสามารถนำไปใช้เขียนเรียงความต่อไป

การเขียนเรียงความ (Essay Writing)

     ศึกษาวิธีการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนที่มีทักษะการเขียนระดับย่อหน้ามาฝึกเขียนในระดับการเขียนเรียงความ เพื่อนำไปใช้ในการเขียนระดับสูงต่อไป อาทิเช่น การศึกษาหรือการทำงาน