คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์รังสิต)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Work)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 

ระดับ 1 และ 2  อบรม 30 ชั่วโมง

รอบวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี ระดับ 1 และ 2 อบรมเวลา 18.00-20.30 น.

รอบวันอาทิตย์    ระดับ 1 อบรมเวลา 9.00-12.00 น.

                   ระดับ 2 อบรมเวลา 13.00-16.00 น.

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)  :  ฝึกการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในลักษณะต่าง ๆ ในระดับเบื้องต้น ฝึกทักษะการฟังและการพูดเกี่ยวกับการทำงานในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ การจัดเตรียมการเดินทาง การเตรียมการประชุม และการติดต่อสื่อสารในที่ทางาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ระดับ 2 (30 ชั่วโมง)  :  ฝึกการการฟังการพูด การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงานในระดับที่สูงขึ้น เพื่อสร้าง ความมั่นใจในการเจรจา การโต้ตอบภาษาอังกฤษ การเขียนอีเมล์ และการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น