คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์รังสิต)

หลักสูตรทักษะการใช้ไวยากรณ์ (Grammar for Better English)

หลักสูตรทักษะการใช้ไวยากรณ์ 

ระดับ 1 และ 2  อบรม 30 ชั่วโมง

รอบวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี ระดับ 1 และ 2 อบรมเวลา 18.00-20.30 น.

รอบวันอาทิตย์    ระดับ 1 อบรมเวลา 9.00-12.00 น.

                   ระดับ 2 อบรมเวลา 13.00-16.00 น.

     ทักษะการใช้ไวยากรณ์ ศึกษากฎไวยากรณ์พื้นฐานที่จาเป็นต่อการอ่านและการเขียนประโยค การทบทวนความรู้ทางด้านไวยากรณ์ ซึ่งเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อใช้เรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป
ทักษะการใช้ไวยากรณ์ ระดับ 1 : เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือเริ่มต้นศึกษาภาษาอังกฤษ เน้นทำความเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและหลักการใช้ในระดับเบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานได้ถูกต้องและเหมาะสม และศึกษาองค์ประกอบของประโยคเพื่อที่จะสามารถเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้องและสมบูรณ์

ทักษะการใช้ไวยากรณ์ ระดับ 2 : เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานไวยากรณ์ระดับเบื้องต้นแล้ว เน้นทำความเข้าใจหลักการใช้ไวยากรณ์ที่ยาก  และซับซ้อนขึ้น เช่น Adverb Clauses, Adjective Clauses, Conditional Sentences เป็นต้น