คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์รังสิต)

หลักสูตรทักษะการฟัง-การพูด (Listening – Speaking)

หลักสูตรทักษะการฟัง-การพูด

ระดับ 1 , 2 , 3 อบรม 30 ชั่วโมง

รอบวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี ระดับ 1-3 อบรมเวลา 18.00-20.30 น.

รอบวันอาทิตย์  ระดับ 1-2 อบรมเวลา 9.00-12.00 น. หรือ 13.00-16.00 น.

                 ระดับ 3   อบรมเวลา 13.00-16.00 น.

     การฟัง-การพูด ศึกษารูปแบบประโยคของภาษาพูด ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกการฟัง และการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนาตนเอง การสนทนาทางโทรศัพท์ การร้องขอ การให้คาแนะนา และการรับรองชาวต่างชาติ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาพูดที่ได้มาตรฐาน และมีสาเนียงที่ชัดเจน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีการจัดระดับ ของผู้เข้าอบรมโดยมีการสอบฟังและสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

ทักษะการฟัง-การพูด ระดับ 1 :  เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น (Beginners)

ทักษะการฟัง-การพูด ระดับ 2 - 3 : เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับปานกลาง (Intermediate) เพิ่มการฝึกทักษะการพูดแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์