คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์รังสิต)

หลักสูตรเตรียมสอบ (Test-Preparation Courses)

อบรม 60 ชั่วโมง

รอบวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี อบรมเวลา 18.00-20.30 น.

รอบวันเสาร์ การเตรียมสอบ TU-GET อบรมเวลา 9.00-12.00 น. หรือ 13.00-16.00 น.

             การเตรียมสอบ IELTS และ TOEFL(IBT) อบรมเวลา 9.00-12.00 น.

             การเตรียมสอบ TOEIC อบรมเวลา 13.00-16.00 น.

รอบวันอาทิตย์ อบรมเวลา 9.00-16.00 น.

หลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TU-GET

      การเตรียมตัวสอบ TU-GET ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการศึกษาต่อตาม แนวการสอบ TU-GET โดยศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ที่จาเป็นต่อการเข้าใจรูปประโยคทั่วไป โดยศึกษาวิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยในการพัฒนาคาศัพท์ โดยเน้นการเดาความหมายของคา และหน่วยความหมายที่เล็กกว่าคา (root, affixes) ศึกษากลวิธีที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการอ่าน เน้นการอ่านเพื่อให้เข้าใจประเด็นสาคัญ รายละเอียดและทัศนคติของผู้เขียน สามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นตลอดจนสามารถ สรุปจากเหตุผลที่ระบุไว้หรือกล่าวโดยนัย

หลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TOEIC

     การเตรียมตัวสอบ TOEIC ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษแนว TOEIC อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ เข้าทางานในองค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการสอบเลื่อนระดับภายในองค์กร เนื้อหาประกอบด้วยการฝึกทักษะทางภาษาที่สาคัญต่อการสื่อสาร โดยเน้นการใช้อย่างถูกต้องและเชี่ยวชาญในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การฟังเพื่อความเข้าใจทั้งรูปบทสนทนาและการบรรยาย การอ่านจับใจความและทาความเข้าใจศัพท์ การฝึกพูดและเขียน โดยเน้นหลักไวยากรณ์และสานวนภาษาที่ถูกต้อง ผู้เรียนจะได้รับการฝึกทักษะและกลวิธีเพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมสอบ และมีโอกาสได้ศึกษาทบทวนความรู้ทางไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร การใช้คาศัพท์ที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

หลักสูตรการเตรียมตัวสอบ IELTS

     การเตรียมตัวสอบ IELTS ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทาแบบทดสอบ IELTS เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เนื้อหาประกอบด้วยการฝึกทักษะภาษาที่สาคัญ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมทั้งการศึกษาคาศัพท์ และระบบไวยากรณ์ที่สาคัญที่จาเป็นต่อการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ อย่างถูกต้องผ่านภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฟังบทสนทนาและการบรรยาย การพูดในสถานการณ์ทั่ว ๆ ไป การแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความและการเขียนเพื่อบรรยายหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนกลวิธีต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างความ คุ้นเคยในการทาแบบทดสอบสาหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศและผู้ที่ต้องการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้มีพื้นฐานที่ดีขึ้น

 

หลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TOEFL (IBT)

     การเตรียมตัวสอบ TOEFL ศึกษาและฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการอ่าน การฟัง และการพูดอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทาแบบทดสอบ TOEFL เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพิ่มพูนความสามารถในอ่านตลอดจนพัฒนาคาศัพท์ โดยเน้น การอ่าน และตอบคาถามเกี่ยวกับประเด็นหลักของเรื่อง ความมุ่งหมาย และทัศนคติของผู้เขียน ตลอดจนสามารถหาข้อสรุปจากเหตุผลที่ระบุไว้ หรือกล่าวโดยนัย ศึกษากลวิธีต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการฟังบทสนทนาและบรรยายโดยเน้นความเข้าใจและจับประเด็นของเรื่องที่ได้ฟัง ฝึกทักษะการพูดโดยเน้นการอธิบาย การบรรยาย และการแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบคาถามทั้ง Independent tasks และ Integrated tasksa