คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์รังสิต)

หลักสูตรทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Strategic Reading)

รอบวันอังคาร,พุธ,พฤหัสบดี อบรมเวลา 18.00-20.30 น.

รอบวันอาทิตย์ อบรมเวลา 13.00-16.00 น.

     ศึกษากลวิธีการอ่านเพื่อให้สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ โดยเน้นการจับประเด็นสำคัญ การตีความ การวิเคราะห์ลำดับความคิดของผู้เขียน และฝึกให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์บทความได้อย่างครบถ้วน