คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์รังสิต)

ทักษะฟัง-พูดในชีวิตประจำวัน

ทักษะฟัง-พูดในชีวิตประจำวัน (Listening & Speaking for Starters)

วันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. (30 ชั่วโมง)

เหมาะสำหรับ CEFR Level: A1, A2, B1

การฟัง-การพูด ศึกษารูปแบบประโยคของภาษาพูด ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกการฟัง และการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนำตนเอง การสนทนาทางโทรศัพท์ การร้องขอ การให้คำแนะนา และการรับรองชาวต่างชาติ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียมีความมั่นใจ สามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาพูดที่ได้มาตรฐาน และมีการออกเสียงที่ชัดเจน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น (Beginners) และผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับปานกลาง (Intermediate)

 

ข้อมูลคอร์สเรียนเพิ่มเติม และวิธีการสมัครอบรม คลิก

รายละเอียด CEFR Level คลิก